Regulamin plebiscytu

Regulamin plebiscytu

Regulamin Plebiscytu „Miss Publiczności Warmii i Mazur 2015”

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa w głosowaniu „Miss Publiczności Warmii i Mazur 2015”, zwanym dalej „Plebiscytem”.
2. Organizatorem Plebiscytu jest Belvedere sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-746 Warszawa), przy ul. Sułkowickiej 2/4/94, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Partnerem technologicznym Plebiscytu jest Agencja Marketingu i Reklamy AMBASADA MAREK z siedzibą w  Łodzi (94-234 Łódź), przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, posiadająca NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250, zwana dalej „Partnerem technologicznym”.
4. Osoba przystępująca do Plebiscytu staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
5. Uczestnikiem Plebiscytu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w dalszej części zwanych „Operatorem”) lub osoba, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Plebiscycie używając należącego do niego numeru telefonu.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Plebiscytu.
7. Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
8. Udział Uczestników w Plebiscycie odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem wiadomości SMS Premium (wiadomość SMS o podwyższonej wartości). Osoba, która oddała głos zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 12. Regulaminu staje się Uczestnikiem Plebiscytu.
9. Plebiscyt ma na celu wyłonienie spośród kandydatek zakwalifikowanych do finałów Wyborów Miss Warmii i Mazur 2015 laureatki tytułu „MISS PUBLICZNOŚCI WARMII I MAZUR 2015”.
10. Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter dobrowolny, przy czym za każdy głos oddany na wybraną kandydatkę Operator, w którego sieci znajduje się karta SIM/USIM pobierze opłatę, o której mowa w pkt 14. Regulaminu.
11. Aby przystąpić do Plebiscytu Uczestnik powinien wysłać wiadomość SMS pod numer 7168 o treści: MWiM.numer kandydatki do tytułu Miss Publiczności Warmii i Mazur 2015;
12. Przykładowa treść SMS-a: MWiM.X (gdzie X to numer kandydatki). Rekomendowanym znakiem rozdzielającym numer kandydatki od prefiksu (MWiM) jest znak kropki „.”.
13. Wszystkie zgłoszenia nadsyłane za pomocą SMS-ów otrzymają swój numer nadany wg kolejności wpłynięcia do jednego systemu rejestrującego.
14. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 7168 wynosi: 1,23 zł z VAT (1,00 zł + VAT).
15. Udział w Plebiscycie wziąć można wysyłając SMS na numer 7168 o treści MWiM.nr kandydatki od g. 00:00:01 dnia 24.04.2015 r. do dnia 23.05.2015 r. do godz. 19:30:00;
16. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
17. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Plebiscytu.
18. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. udział w Plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego;
b. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
c. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Plebiscytu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych głosów przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi.
21. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
22. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać na adres reklamacje@ambasadamarek.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora.
23. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia Plebiscytu.
24. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej konkursu Miss Warmii i Mazur pod adresem: www.missmazur.eu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Plebiscytu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Plebiscytu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Plebiscytu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora.
27. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w trakcie trwania Głosowania, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer wskazany w materiałach promocyjnych. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o głosowaniu i dotyczyć będą wyłącznie kwestii związanych z urządzanymi Wyborami Miss Warmii i Mazur 2015.
28. Organizator powierza techniczną obsługę Plebiscytu Partnerowi technologicznemu, Agencji Marketingu i Reklamy AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi.
29. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych wiadomości.
30. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora poza regulaminowym czasem, a przez to brak możliwości ich uwzględnienia w Plebiscycie.
32. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia.
33. Na każdy SMS wysłany przez Uczestnika Plebiscytu Partner technologiczny odpowie wysyłając zwrotnie do Uczestnika, na numer MSISDN, z  którego dokonał on zgłoszenia do Plebiscytu, bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem rejestracji głosu w systemie Partnera technologicznego, przy czym wiadomość ta zostanie wysłana do Uczestnika najpóźniej do 24 godzin od chwili rejestracji na serwerze wiadomości od Uczestnika.
34. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem głosowania rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
35. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.