Regulamin Konkursu Miss Warmii i Mazur i Miss Nastolatek Warmii i Mazur

I.  Postanowienia ogólne
Organizatorem Regionalnego Konkursu Piękności Miss Warmii i Mazur i Miss Nastolatek Warmii i Mazur jest Fundacja Warmińska zwana dalej Organizatorem.
Z Organizatorem konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody Organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
Laureatki konkursu finałowego muszą być bezdzietnymi pannami oraz posiadać obywatelstwo polskie przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Decyzje Organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.
II. Zasady organizacji konkursu
Regionalny konkurs Miss Warmii i Mazur i Miss Nastolatek Warmii i Mazur ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na castingi zapraszane są te kandydatki, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.
W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły: Miss Warmii i Mazur, I Wicemiss Warmii i Mazur, II Wicemiss Warmii i Mazur, III Wicemiss Warmii i Mazur, oraz tytuły komplementarne (np. Miss Patrona Medialnego, Miss Naszego Partnera, itp.) oraz Miss Nastolatek Warmii i Mazur, I Wicemiss Nastolatek Warmii i Mazur, II Wicemiss Nastolatek Warmii i Mazur, III Wicemiss Nastolatek Warmii i Mazur, oraz tytuły komplementarne (np. Miss Patrona Medialnego, Miss Naszego Partnera, itp.).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych od sponsorów i partnerów będzie większa niż ilość tytułów głównych.
III. Przebieg konkursu
Kwalifikacje do konkursu:
a) Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator za pośrednictwem castingu.
b) Na casting zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Organizatora.
c) Organizator dopuszcza możliwość organizacji dodatkowych castingów.
d) O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale Konkursu Miss Warmii i Mazur i Miss Nastolatek Warmii i Mazur decyduje Organizator.
Okres przygotowawczy:
a) Kandydatka zakwalifikowana do Finału Konkursu Miss Warmii i Mazur i Miss Nastolatek Warmii i Mazur zobowiązana jest podpisać i przestrzegać Regulaminu konkursowego.
b) Z momentem podpisania Regulaminu, Kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora w szczególności udział we WSZYSTKICH próbach przygotowujących do Wielkiej Gali Finałowej.
c) Nieobecność podczas działań poprzedzających gale podejmowanych przez Organizatora tj. sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacją w konkursie oraz konsekwencjami finansowymi.
d) W okresie poprzedzającym Wielką Galę Finałową Kandydatka jest zobowiązana do zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatora.
IV. Finał
Finał Regionalnego Konkursu Miss Warmii i Mazur i Miss Nastolatek Warmii i Mazur odbędzie się nie później niż do końca maja właściwego roku chyba, że Organizator postanowi inaczej.
Finał konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora: próby choreograficzne, sesje fotograficzne i wydarzenia promocyjne.
Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny.
V. Jury
Wyboru kandydatek kwalifikacji castingowych dokonuje Jury Castingowe.
Wyboru kandydatek konkursów regionalnych dokonuje Jury Konkursowe.
Skład Jury Castingowego i Jury Konkursowego ustala Organizator.
Przewodniczącego Jury powołuje Organizator zaś Sekretarza Jury wybiera Przewodniczący Jury.
W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
Podczas koncertów finałowych Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania koncertu przekazując go w formie pisemnego protokołu Sekretarzowi Jury.
Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.
W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.
Udział w pracach Jury jest honorowy.
VI. Warunki przystąpienia do konkursu
Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Warmii i Mazur i Miss Nastolatek Warmii i Mazur musi spełniać następujące warunki:
a) Posiadać obywatelstwo polskie
b) Być panną
c) Wiek 14-28 lat (ukończone 14 lat i nieskończone 28 lat).
Każda z kandydatek zgłaszająca się do kwalifikacji castingowej zobowiązana jest przygotować na własny koszt dwuczęściowy kostium kąpielowy (bikini) do prezentacji, odpowiednie obuwie na wysokim obcasie – szpilki oraz sukienkę koktajlową.
Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ustalonego przez Organizatora oraz przestrzegania umowy zawartej z Organizatorem.
Laureatki Miss Warmii i Mazur i Miss Nastolatek Warmii i Mazur nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności organizowanych pod rygorem pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.
VII. Nagrody Miss Warmii i Mazur
Miss Warmii i Mazur: korona (przechodnia), szarfa tytułowa.
I, II, III Wicemiss Warmii i Mazur: diadem, szarfa tytułowa.
Inne tytuły komplementarne: diadem, szarfa tytułowa.
VIII. Nagrody Miss Nastolatek Warmii i Mazur
Miss Nastolatek Warmii i Mazur: korona (przechodnia), szarfa tytułowa.
I, II, III Wicemiss Nastolatek Warmii i Mazur: diadem, szarfa tytułowa.
Inne tytuły komplementarne: diadem, szarfa tytułowa.
IX.  Nagrody pozaregulaminowe
Nagrody od Organizatora w konkursie są wymienione w pkt VII i VIII Regulaminu. Organizator przewiduje przyznanie nagród nieobjętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone przez fundatorów nagród laureatkom i finalistkom w porozumieniu z Organizatorem.
—ORGANIZATOR—